logo IJL
logo ERASMUS
logo MASTERS
logo IMS
logo GDANSK

Wspólnie z pracownikami młodzieżowymi z Niemiec, Ukrainy, Afganistanu, Pakistanu, Dubaju, Syrii, Uzbekistanu, Nigerii i Turcji
o międzynarodowych wymianach skierowanych do młodzieży z mniejszymi szansami

W dniach 26 czerwca - 2 lipca br. w Murzasichle/Zakopanem Uczniowski Klub Sportowy Conrad zorganizował seminarium eksperckie adresowane do organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży, którego celem było wyposażenie 36 uczestników w nowe metody pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami. Do udziału w projekcie zaproszone zostały organizacje pozarządowe z Niemiec i Ukrainy, których działania ukierunkowane są wspieranie procesów integracji i włączenia społecznego młodzieży zagrożonej defaworyzacją społeczną, tworzenie otwartych i solidarnych środowisk młodzieżowych oraz podnoszenie świadomości młodzieży związanej z potrzebami rówieśników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja niemiecka - Euro-med Youth Federation e. V. swoje działania koncentruje na wsparciu procesów rozwoju i asymilacji społecznej migrantów i uchodźców, natomiast organizacja z Ukrainy - Initiative and Development skupia się na wspieraniu młodzieży z grupy NEETs oraz osób z obszarów defaworyzowanych.

Jak powszechnie wiadomo, jednym z najskuteczniejszych sposobów stymulowania procesów integrujących i włączających osoby z mniejszymi szansami jest organizacja międzynarodowych wymian młodzieży, opartych o rozwijanie własnych zainteresowań wspólnie przez młodzież o bezproblemowej sytuacji życiowej, młodzież niepełnosprawną, młodzież znajdującą sie w trudnej sytuacji społecznej. Wydarzenia takie niosą za sobą wymierne korzyści zarówno dla młodzieży defaworyzowanej, jak również dla młodzieży pełnosprawnej znajdującej sie w bezproblemowej sytuacji społeczno - ekonomicznej. Efektywne przygotowanie i realizacja projektów integracyjnych wymian międzynarodowych wymaga jednak posiadania wykwalifikowanych i doświadczonych animatorów. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom UKS Conrad postanowił, korzystając ze wsparcia finansowego Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zorganizować seminarium specjalistyczne poświęcone metodyce pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami w ramach wymian międzynarodowych.

W seminarium uczestniczyło łącznie 14 pracowników młodzieżowych i wolontariuszy z Ukrainy, 9 mieszkających w Niemczech pracowników pochodzenia afgańskiego, nigeryjskiego, tureckiego, dubajskiego, uzbeckiego i syryjskiego oraz 13 osób z Polski.

Pierwszy dzień seminarium poświęcony był poznaniu specyfiki działalności organizacji partnerskich, oczekiwań uczestników oraz wspólnemu omówieniu ramowego programu. Odbyły się również warsztaty integracyjno - językowe, a dzień został zwieńczony wieczorem międzykulturowym, podczas którego uczestnicy mieli okazję bliżej poznać kulturę Niemiec, Polski, Ukrainy, Turcji, Syrii, Afganistanu, Nigerii, Uzbekistanu i Dubaju.

Drugi dzień seminarium zainaugurował wykład "Podstawy teoretyczne z zakresu budowania zespołu składającego się z międzynarodowej grupy młodzieży". W dalszej kolejności uczestnicy projektu omawiali zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysem w zespole oraz psychologicznymi aspektami integracji socjalnej wewnątrz zespołu. Zaprezentowane zostały uczestnikom również liczne przykłady gier team - buildingowych, takich jak Speed Dating, Odgadywanie imion, Spółdzielnia. W drugiej części dnia pracowano nad case - study dotyczącym schematów wychodzenia młodzieży ze zmarginalizowanych grup izolacji poprzez udział w międzynarodowych wymianach młodzieży. Na zakończenie dnia przewidziane było Word - Cafe służące wymianie doświadczeń i nawiązaniu nowych partnerstw pomiędzy organizacjami, których przedstawiciele uczestniczyli w seminarium.

Kolejnego dnia zaplanowano wspólną wycieczkę krajoznawczą do Tatrzańskiego Parku Narodowego, podczas której uczestnicy mogli zebrać siły przed kolejnymi punktami merytorycznymi seminarium oraz mieli okazję do nieformalnych rozmów związanych z możliwościami nawiązania międzynarodowej współpracy. W godzinach popołudniowych wspólnie rozwiązywano case - study dotyczące rozwijania poprzez międzynarodowe wymiany młodzieży umiejętności społecznych i wzmacniania świadomości związanej wykorzystaniem swoich mocnych stron przez młodzież z grupy NEETs. Na zakończenie dnia uczestników czekało spotkanie z kulturą ukraińską.

Czwarty dzień projektu poświęcony był metodom rekrutacji młodzieży z mniejszymi szansami do udziału w międzynarodowych wymianach młodzieży, metodom motywacji młodzieży z mniejszymi szansami do regularnego rozwoju własnego ciała.

Piątego dnia seminarium uczestnicy mieli okazję poznać liczne metody i narzędzia motywowania młodzieży do prowadzenia zdrowego, aktywnego, wolnego od uzależnień trybu życia, a także wspólnie zastanawiali się jak organizować międzynarodowe wymiany młodzieży zorientowane na realizację wspólnych zainteresowań związanych ze sportem i aktywnym trybem życia. W części popołudniowej odbyły się warsztaty dotyczące definiowania potrzeb i udzielania indywidualnego wsparcia uczestnikom wymian młodzieży, którzy mają ograniczone możliwości ruchowe lub intelektualne. Na zakończenie dnia uczestnicy seminarium wzięli udział w wieczorze polskim.

Szósty dzień seminarium poświęcony był w całości metodyce pracy z osobami niepełnosprawnymi i o obniżonych zdonościach psychomotorycznych. W czasie warsztatów uczestnicy projektu poznawali metodę kształtowania nawyków ruchowych prof. K. Michalika oraz metodę analityczną, zakładającą podział nauczanego ruchu na części składowe. Natomiast ostatni punkt dnia stanowił wieczór kultury niemieckiej.

Ostatniego dnia seminarium odbyły się warsztaty dotyczące metod ewaluacji podczas międzynarodowych wymian młodzieży, podsumowano projekt oraz zaplanowano czas na wspólne omówienie planów promocji rezultatów projektu w lokalnych środowiskach organizacji partnerskich.

Pragniemy podziękować Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży za wsparcie finansowe projektu oraz Miastu Gdańsk za przekazanie materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji seminarium.